Strategia Rozwoju Sudety 2030


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH "SUDETY 2030"

Urząd Gminy Marciszów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 06.07.2018 w godzinach 13:00 – 15:00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce ul. Kamiennogórska 19.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06.2018 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem
http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres:
Urząd Gminy Marciszów,
ul. Szkolna 6,
58-410 Marciszów

z dopiskiem "konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030".

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii SUDETY 2030

Terminy spotkań konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych 'Strategii Rozwoju Sudety 2030'

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030
Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Sprawozdanie oraz materiały z walnego posiedzenia w Wałbrzychu, które odbyło się w ramach spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Projekt strategi rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020–2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - Strategia Rozwoju Sudety 2030


Szanowni sygnatariusze Porozumienia Sudety 2030,
8 czerwca br. podczas II Sudeckiego Kongresu Samorządowego w Lądku-Zdroju zapoznaliśmy się z planami inwestycji kolejowych na Dolnym Śląsku realizowanych w ramach obecnej perspektywy KPK przez spółkę PKP PLK.
Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich przedstawił nam obecny stan pasażerskiego transportu kolejowego oraz plany zwiększenia dostępności kolei dla mieszkańców naszych regionów.
Obie prezentacje wysłałem Państwu w ramach sprawozdania z kongresu który był jednocześnie kolejnym walnym posiedzeniem sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030.

Jednocześnie 19 czerwca podczas naszego spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE w Wałbrzychu, jako jeden z kluczowych obszarów interwencji w kolejnej perspektywie finansowej wskazaliśmy rozwój nowoczesnego systemu transportu kolejowego. Jest on zbieżny z kilkoma głównymi celami polityki spójności EU po 2020 r. Nasz postulat spotkał się z pełnym zrozumieniem i aprobatą przedstawicieli DG Regio.

W wyniku konsultacji przeprowadzonych z sygnatariuszami Porozumienia Sudety 2030 przed Sudeckim Kongresem Samorządowym, przygotowaliśmy list adresowany do Prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych.
Otrzymają go również: Prezes Rady Ministrów, Minister Inwestycji i Rozwoju, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezes Kolei Dolnośląskich.

List jest naszym wspólnym stanowiskiem w sprawie podjęcia niezbędnych inwestycji w infrastrukturze kolejowej, które przyspieszą tempo rozwoju społeczno gospodarczego tej części Dolnego Śląska.
Postulujemy w nim zwiększenie nakładów finansowych na modernizację i rewitalizację szlaków kolejowych w taki sposób, aby nie obciążały one przyszłego RPO dla naszego województwa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------