• Śmieci w Gminie Marciszów
    Śmieci w Gminie Marciszów

Nowy system śmieciowy

12.01.2015

INFORMACJA

Urząd Gminy w Marciszowie informuje, że w pokoju nr 5 lub nr 19 tut. urzędu są do odebrania nowe druki wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 r.
Stawki opłat jak i numery kont pozostają takie same. Osoby które wpłacają należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet, wnoszą opłaty tak samo jak za rok ubiegły.


15 stycznia 2014


Urząd Gminy w Marciszowie informuje,
że w pokoju nr 19 urzędu są do odebrania nowe druki wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 r.
Osoby, które wpłacają należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet wnoszą opłaty tak sam jak za rok ubiegły.


16 grudnia 2013 r.


Urząd Gminy w Marciszowie informuje,

że z dniem 1.01.2014 roku zmienia się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Ciechanowicach.
Punkt czynny będzie w każdą sobotę w godz. 8:00 - 14:00 za wyjątkiem dni świątecznych.27 lutego 2013 r.

Szanowni Państwo !

Gmina Marciszów realizując obowiązki wynikające ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U z 2012r, poz.391), informuje, że właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do dnia 15 marca 2013 roku deklarację, stanowiącą podstawę do naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami spowodowała nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tą ustawą to Gminy od dnia 01.07.2013 r. przejmą gospodarkę odpadami komunalnymi i staną się odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania tych odpadów. Działania Gminy skierowane będą w tym kierunku, aby nasza Gmina była czysta a po lasach i rowach wach nie zalegały sterty śmieci.
Aby sprostać temu zadaniu koniecznym stało się podjęcie wielu działań organizacyjnych, opracowanie stosownych dokumentów, które będą ustalały obowiązki zarówno Gminy jak i właścicieli nieruchomości, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie śmieci z ich gospodarstw.
Ważnym dokumentem w tym zakresie było opracowanie ”Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów”, którego projekt uzyskał pozytywną opinię SANEPID-u. Jego treść zamieszczona jest na stronie internetowej www.marciszow.pl. Regulamin został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29.11.2012 r. i stanie się dokumentem obowiązującym na terenie naszej Gminy od dnia 1 lipca 2013r.
Wnoszenie opłat jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę.
Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci. Opłata jest wymogiem obligatoryjnym i przymusowym. Nie ma możliwości odstąpienia od niej, czy też jej umarzania. W stosunku do osób, które nie złożą stosownych deklaracji, na podstawie których naliczona zostanie opłata, Wójt Gminy musi wydać zastępczą decyzje określającą opłatę dla tej osoby czy też gospodarstwa.
Informujemy , że deklaracje zostały już dostarczone mieszkańcom Gminy. Jeśli ktoś z Państwa deklaracji nie otrzymał, może ją pobrać ze strony internetowej Gminy Marciszów, lub otrzymać w Urzędzie Gminy Marciszów pokój nr 19. W razie jakichkolwiek trudności w wypełnieniu deklaracji , pracownicy urzędu służą pomocą.
Informujemy również , że właściciele nieruchomości nie mają obowiązku zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązek taki spoczywa na Gminie
.

Od 1 lipca właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą. Będą zobowiązani (jak wyżej) do złożenia deklaracji i na jej podstawie będą wnosić należną opłatę do Gminy. Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na których opłata zostanie nałożona w drodze decyzji Wójta Gminy. Zgodnie z zapisami ustawy opłatę za śmieci będzie można wnosić jedynie przelewem na konto lub płatnością w kasie. Brak będzie możliwości płacenia inkasentowi.
Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z przedsiębiorcą zbierającym śmieci należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
Więcej informacji na temat ochrony środowiska i gospodarki odpadami , znajdziecie Państwo na naszej stronie www.marciszow.pl

Wójt Gminy Marciszów
Stefan Zawierucha
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------