III etap kanalizacji sanitarnej

UE

Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach projektu „Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów”

Gmina Marciszów na realizację zadania „Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby”, działania nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania nr 4.2.1 „Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

• Całkowita wartość projektu 14 353 198,50 PLN (brutto)
• Wartość przyznanego dofinansowania 7 757 487,12 PLN

Zostały zakończone prace związane z realizacją w/w zadania. W ramach inwestycji wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej o długości 18,60 km w miejscowości Marciszów ul. Stroma, Nadrzeczna, Spółdzielcza i miejscowościach Ciechanowice i Wieściszowice oraz zamontowano panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Marciszowie. Głównym celem społeczno – gospodarczym niniejszego projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.„Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów”

Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów zrealizowana zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby”, działania nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania nr 4.2.1 „Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W dniu 27.07.2017 r. została podpisana umowa nr RPDS.04.02.01-02-0002/16-00 o dofinansowanie w/w inwestycji pomiędzy Województwem Dolnośląskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Dolnośląskiego a Gminą Marciszów.

Całkowita wartość projektu: 17 655 965,60 zł
Dofinansowanie UE: 10 622 288,26 zł

Zakończenie realizacji projektu: 31.10.2018r.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marciszów wraz z zastosowaniem energii odnawialnej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków.
Do zakresu rzeczowego należy:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 19,178 km w miejscowości Marciszów ul. Stroma, Nadrzeczna, Spółdzielcza i miejscowościach Ciechanowice i Wieściszowice.
2. Montaż paneli fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków w Marciszowie.
Planowany do realizacji projekt stanowi już III etap inwestycji i jest elementem większego przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu kompleksowego odbioru i oczyszczania ścieków bytowo-przemysłowych na terenie Gminy Marciszów. Poprzednie dwa etapy polegały na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Marciszowie o przepustowości 500m3/d oraz budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Marciszów i Pustelnik o łącznej długości 15,091 km.
Głównym celem społeczno – gospodarczym niniejszego projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Osiągnięcie stanu docelowego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Zwiększenie stopienia skanalizowania aglomeracji Marciszów do poziomu 100%;
2. Likwidacja niekontrolowanego odprowadzania zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków komunalnych do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych;
3. Zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej i eliminacja ryzyka jej skażenia;
4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy ze względu na zapewnienie podstawowej infrastruktury komunalnej warunkującej lokowanie nowych inwestycji.
5. Poprawa ochrony środowiska, zwłaszcza obszarów Natura 2000 i Rudawskiego Parku Krajobrazowego;
6. Likwidacja lokalnych kanalizacji odprowadzających zanieczyszczenia do rzeki Bóbr i potoków – poprawa jakości wody w rzekach.
Budowa kanalizacji ma na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Realizacja przedsięwzięcia wskazuje jednoznaczny pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej. Przewiduje się, że budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie również na rozwój budownictwa jednorodzinnego w tym rejonie. System kanalizacji ma w stały sposób poprawić warunki bytowe obecnych jak i przyszłych mieszkańców oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko.
W dłuższej perspektywie realizacja projektu spowoduje poprawę wizerunku gminy wśród inwestorów, rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bardzo wysokiej stopy bezrobocia. Ponadto projekt z racji realizacji na obszarach chronionych, wpłynie na poprawę ochrony środowiska przyrodniczego i rozwój turystyki.